دیکشنری فارسی انگلیسی برعکس

by movinApp

free


not available



دیکشنری انگلیسی فارسی یک دیکشنری سریع و سبک است که امکان ترجمه لغات انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی را دارا می باشد.همچنین این دیکشنری سریع دارای امکان تلفظ لغات انگلیسی نیز می باشد.
همانطور که اشاره شد این برنامه یک دیکشنری فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی است.
Persian-English Dictionary is a dictionary to translate English to Farsi fast and light and is capable Persian to English.
It also has the ability to pronounce English words is also fast dictionary.
As noted, this app is a dictionary Persian to English and English to Persian.